Home

About Us

We are a group of people who have been affected by bowel cancer. We provide opportunities to talk freely in an informal and confidential setting.

Rydym yn grŵp o bobl sydd wedi cael ein effeithio gan canser y coludd.  Rydym yn darparu cyfleoedd i siarad yn agored mewn lleoliad anffurfiol a chyfrinachol.

Group Meetings

The group meet on the first Thursday of every month between 7.00pm and 9.00pm at the Wynnstay Arms Hotel, Wrexham, LL13 8LP.

Mae'r grŵp yn cyfarfod ar y dydd Iau cyntaf o bob mis rhwng 7.00yh a 9.00yh yng Ngwesty'r Wynnstay Arms, Wrecsam, LL13 8LP.

Event Attendance

We regularly attend events in North Wales to promote the groups activities.

Rydym yn mynychu digwyddiadau yng Ngogledd Cymru yn rheolaidd i hyrwyddo gweithgareddau'r grwpiau.

Group Aim

The group aims to provide peer support to people at all stages of their cancer journey including family members and friends.

Nod y grŵp yw darparu cymorth cymheiriaid i bobl ar bob cam o'u taith canser gan gynnwys aelodau o'r teulu a ffrindiau.

hand-1602489_1280

Next Steps...

Contact the group by e-mail, phone or join us at our next meeting in Wrexham.

Cysylltwch â'r grŵp drwy e-bost, ffôn neu ymuno â ni yn ein cyfarfod nesaf yn Wrecsam.