Home

About Us

We are a group of people who have been affected by bowel cancer. We provide opportunities to talk freely in an informal and confidential setting.

Rydym yn grŵp o bobl sydd wedi cael ein effeithio gan canser y coludd.  Rydym yn darparu cyfleoedd i siarad yn agored mewn lleoliad anffurfiol a chyfrinachol.

Group Meetings

The group meet as below:

  • The first Thursday of every month between 7pm and 9pm at the Wynnstay Arms Hotel, Wrexham, LL13 8LP
  • The third Thursday of every month between 7pm and 9pm at the Beaufort Hotel, Mold, CH7 6RQ

 

Mae'r grŵp yn cyfarfod fel isod:

  • Dydd Iau cyntaf bob mis rhwng 7yh a 9yh yng Ngwesty'r Wynnstay Arms, Wrecsam, LL13 8LP
  • Y trydydd nos Iau, bob mis rhwng 7yh a 9yh yng Ngwesty'r Beaufort, Yr Wyddgrug, CH7 6RQ

 

Event Attendance

We regularly attend events in North Wales to promote the groups activities.

Rydym yn mynychu digwyddiadau yng Ngogledd Cymru yn rheolaidd i hyrwyddo gweithgareddau'r grwpiau.

Group Aim

The group aims to provide peer support to people at all stages of their cancer journey including family members and friends.

Nod y grŵp yw darparu cymorth cymheiriaid i bobl ar bob cam o'u taith canser gan gynnwys aelodau o'r teulu a ffrindiau.

hand-1602489_1280

Supported by:

We would like to thank the following for grants received

The National Lottery Community Fund

The Mayor of Mold (Haydn Jones)

Macmillan

digital-white-background Logo

Next Steps...

Contact the group by e-mail, phone or join us at our next meeting in either Wrexham or Mold.

Cysylltwch â'r grŵp drwy e-bost, ffôn neu ymuno â ni yn ein cyfarfod nesaf yn Wrecsam.